Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η παραφιλολογία που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό γύρω από το θέμα της συγκρότησης του κλάδου μας σε ΝΠΔΔ δείχνει ότι οι οπτικοί – οπτομέτρες δεν έχουν διαμορφωμένη σαφή αντίληψη για το τι ακριβώς είναι το συσταθέν αυτό νομικό πρόσωπο και ποια η σημασία του για τον κλάδο μας. Είναι βεβαίως καταφανές ότι την παραπληροφόρηση υποδαυλίζουν άλλοι ακούσια λόγω ημιμάθειας κι άλλοι όμως σκοπίμως, ιδίως όσοι έχουν συμφέρον από την αυθαιρεσία, την στασιμότητα και την απαξίωση των επαγγελματιών του κλάδου μας, με την ελπίδα ότι με τον τρόπο αυτό θα κατορθώνουν να επιβιώνουν παρασιτικά και εις βάρος της νομιμότητας.

Η ίδρυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» (ΠΣΟΟ)-ΝΠΔΔ στο οποίο πλέον θα συμμετέχουμε υποχρεωτικά όλοι αποτελεί ίσως το σημαντικότερο γεγονός της μέχρι σήμερα διαδρομής του κλάδου. Σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του κλάδου θα επιλυθούν με το ΝΠ. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ζητήματα α) του Μητρώου των Οπτικών Καταστημάτων, β) της χορήγησης βεβαιώσεως εγγραφής μέλους προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία οπτικού καταστήματος, γ) του πειθαρχικού ελέγχου, δ) του κώδικα δεοντολογίας, ε) της συμμόρφωσης με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, στ) της διαρκούς επιμόρφωσης, ενημέρωσης και έρευνας, ζ) της αναγνώρισης των πτυχίων των αλλοδαπών ιδρυμάτων, η) της προσπάθειας αναγνώρισης πλήρων και ανεξάρτητων επαγγελματικών δικαιωμάτων των οπτομετρών, θ) της σχέσης και της δυνατότητας συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα όπου μια ομάδα να παρεμβαίνει και να κλείνει συμφωνίες με το κράτος σε βάρος των υπολοίπων συναδέλφων, όπως συνέβη στο παρελθόν ι) των ελεγκτικών μηχανισμών, ια) της σχέσης με τους καταναλωτές, ιβ) την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο κ.ά.

Οι οπτικοί-οπτομέτρες επιτέλους αποκτούν ισχυρή νομική προσωπικότητα επιστημονική, επαγγελματική, συνδικαλιστική και κυρίως θεσμική. Αποφασίζουν μόνοι τους, δημοκρατικά και όλοι μαζί.

Η σύσταση ενός φορέα με την μορφή του ΝΠΔΔ δεν αποτελεί φυσικά πανάκεια και μαγική συνταγή για την επίλυση όλων των προβλημάτων των οπτικών-οπτομετρών και δεν ισχυρίζεται κανείς ότι δεν έχει μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα όμως είναι καταφανώς περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι επιστημονικοί σύλλογοι φέρουν τον χαρακτήρα ΝΠΔΔ. Επαυξάνεται αναμφισβήτητα το κύρος και η επιρροή του Συλλόγου, ως κοινωνικού εταίρου, ενώπιον των κρατικών φορέων που επιδρούν στους κανόνες λειτουργίας του κλάδου μας και η ενίσχυση των μέσων που διαθέτει για την αντιμετώπιση φαινομένων που επιδρούν αρνητικά στα συμφέροντα μας.

Για να γίνουν όμως όλα τα παραπάνω κατανοητά σε όλους τους οπτικούς, η προσωρινή διοίκηση του ΠΣΟ-ΝΠΔΔ θα διοργανώσει συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους οπτικούς να ενημερωθούν, αλλά και να εκλέξουν τους τοπικούς αντιπροσώπους τους στις περιφερειακές επιτροπές του ΝΠΔΔ.

Παναγιώτης Κατσαβός
Πρόεδρος ΠΕΟΟ