Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Γενικες Πληροφοριες
Τμήμα Φακών Επαφής
Στοιχεια Τοποθεσιας Επιχειρησης
Στοιχεια Επικοινωνιας

Καταχώρηση Στοιχείων Υγειονομικού Υπεύθυνου

Γενικες Πληροφοριες
Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος - Ημερομηνία (*):
Μέλος Συλλόγου (*): Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
Μέλος ΠΕΟΟ Μέλος ΣΟΟΒΕ Μέλος ΣΟΟΝΑΝΕ Όχι Μέλος
Στοιχεια Επικοινωνιας

Όροι & Προϋποθέσεις

Δηλώνεται υπευθύνως ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς συμπλήρωσής τους, η Π.Ε.Ο.Ο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι ουδενός. Οι Δηλούντες οφείλουν όπως άμεσα ενημερώνουν την Π.Ε.Ο.Ο για κάθε μεταβολή των στοιχείων τους. Δίδεται η ρητή εξουσιοδότηση – συγκατάθεση προς την Π.Ε.Ο.Ο, να διαχειρίζεται και να διατηρεί τα ανωτέρω προσωπικά – εταιρικά δεδομένα, προς τον σκοπό σύνταξης και επικαιροποίησης του Μητρώου, το οποίο η Π.Ε.Ο.Ο μπορεί, άνευ άλλου τινός, να γνωστοποιεί και να αποστέλλει αρμοδίως προς κάθε συνεργαζόμενο Ασφαλιστικό Φορέα ή κάθε άλλη Δημόσια Αρχή.
Για μη μέλη ΠΕΟΟ, απαιτείται η αποστολή στα γραφεία της ΠΕΟΟ, ακριβούς αντίγραφου Βεβαίωσης ή Άδειας Νομίμου Λειτουργίας Οπτικού Καταστήματος επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή ή Δικηγόρο, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας.


Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους.