Σχετικά με την συμμόρφωση στο Νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό (2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για τα Προσωπικά Δεδομένα (), ο οποίος τίθεται από την 25η Μαΐου 2018 σε εφαρμογή, γενικώς, συνοπτικά και προς ενημέρωση σας αναφέρουμε τα εξής:

 • Ο κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του ατόμου, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτά τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.
 • Ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ενδεικτικώς αναφέρονται στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.
 • Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ορίζει δε, αναλυτικά τις υποχρεώσεις που έχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό αυτών. Και οι δύο έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίον ενέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν.
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό υποχρεωτικώς να ορισθεί στις εξής περιπτώσεις : α) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Με νόμο του Κράτους μέλους μπορεί να καθοριστούν κι άλλες περιπτώσεις που ο διορισμός Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι υποχρεωτικός.
 • Όποιος «επεξεργάζεται» προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του νόμου οφείλει :
 • Να ζητήσει και λάβει την ρητή, σαφή και συγκεκριμένη συγκατάθεση του ατόμου για την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων. Για προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών, απαιτείται σαφής συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.
 • Να παρέχει σε όλα τα άτομα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και να επεμβαίνουν στα δεδομένα τους, προκειμένου να τα διορθώσουν (Δικαίωμα Διόρθωσης), να ζητήσουν την παραλαβή των δεδομένων τους, σε δομημένο, συμβατό και διαλειτουργικό μορφότυπο, αναγνώσιμο από μηχανήματα, προκειμένου να τα διαβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα στη Φορητότητα), ακόμη και τη διαγραφή (Δικαίωμα στη Λήθη) των προσωπικών τους δεδομένων υπό προϋποθέσεις.
 • Να παρέχει σε όλα τα άτομα το δικαίωμα να αντιτάσσονται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
 • Να λαμβάνει και εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας (ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, κρυπτογραφήσεις, απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων αποθήκευσης όταν δεν είναι απαραίτητο, χρήση σύγχρονων λογισμικών, κα).
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή.
 • Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, ο εκπρόσωπός του, τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνος.
 • Όταν η επεξεργασία πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Κωνσταντίνος Ηρ. Βλαχογιάννης
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω