ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ:

α) στην με αριθμό καταθέσεως ΕΔ71/07.04.2017 αίτηση αναστολής ενώπιον του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ, είχε συμπεριληφθεί υπό στοιχείο – αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής για τη αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων (ιδία της πρόσκλησης και μάλιστα υποχρεωτικώς του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή συμβάσεως).

β) επ’ αυτής παράλληλα με τις “απόψεις” του ο ΕΟΠΠΥ κατέθεσε έγγραφο (στοιχείο της δικογραφίας) με ημεροχρονολογία 28.03.2017 στο οποίο αναφέρει ότι για όσα είδη και υπηρεσίες δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις (είδη αγωγής, οπτικά είδη, διαλύματα) θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για κάθε είδος παροχής. Κατ’ ουσίαν λοιπόν ανέστειλε επ’ αόριστον και για τα οπτικά είδη την διαδικασία παραμένοντας στο ισχύον καθεστώς.

γ) μετά ταύτα και δεδομένου ότι πλέον δεν υφίσταται έννομο συμφέρον και κυρίως άμεσος κίνδυνος και βλάβη των αιτούντων η τυχόν συζήτηση της προσωρινής διαταγής προφανώς δεν θα είχε ευνοική εξέλιξη.

Συμπερασματικά κρίθηκε νομικώς και πρακτικώς σκόπιμο και ορθό (σε συνεννόηση με την εισηγήτρια) να παραιτηθούμε από το αίτημα και μόνο χορήγησης προσωρινής διαταγής.