ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Σωματείου υπό την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» που εδρεύει την Αθήνα επί της οδού Μενάνδρου αρ. 49, νομίμως εκπροσωπουμένου.

ΠΡΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας», («Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου Παύλου 12 – Τ.Κ.151 23) με Α.Φ.Μ. 997478553 και εκπροσωπείται νόμιμα

 

Κοινοποιούμενη: 1. κ. Υπουργό Υγείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 17, Αθήνα,

  1. Συνήγορο του Πολίτη, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 17, Αθήνα.

……………………………….

Ως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β ́ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», η οποία υπεγράφη από τους κ.κ. Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4898/01.11.2018, τέθηκε σε ισχύ από την 01.11.2018 ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Δυνάμει δε, της διατάξεως του άρθρου 55 αριθμ. 2 «..τα γυαλιά και οι φακοί αποζημιώνονται είτε σε συμβεβλημένους παρόχους οπτικών ειδών, είτε στους δικαιούχους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Οργανισμό, είτε όπως ορίζεται στη νομοθεσία..».

Επίσης καλώς γνωρίζετε, ότι οι οπτικοί-οπτομέτρες της χώρας δεν συμβλήθηκαν με τον ΕΟΠΥΥ, καθόσον η προτεινόμενη σύμβαση περιείχε όρους καταχρηστικούς και αντίθετους στην συναλλακτική πίστη, οι οποίοι οδηγούν με βεβαιότητα στην οικονομική μας καταστροφή, αλλά και ότι νομίμως αρνούμεθα να αποδεχθούμε την αποζημίωση των οπτικών ειδών μέσω των «βεβαιώσεων πληρωμής», καθόσον δεν είναι δυνατόν να ασκείται κοινωνική πολιτική σε βάρος μας.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι απαράδεκτη και αποβαίνει εις βάρος τόσο των οπτικών –οπτομετρών όσο και των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Με τα άνω δεδομένα, είναι προφανές, ότι δεν ισχύει εν τοις πράγμασι ο τρόπος αποζημίωσης των οπτικών ειδών, αφού ούτε συμβεβλημένοι οπτικοί – οπτομέτρες υφίστανται, ούτε οι βεβαιώσεις πληρωμής παραλαμβάνονται από αυτούς. Οι κατά τόπους δε, υπηρεσίες του Οργανισμού αρνούνται παρανόμως και καταχρηστικώς να παραλάβουν από τους δικαιούχους της παροχής – ασφαλισμένους πολίτες τα δικαιολογητικά, ώστε να τους αποζημιώσουν υφισταμένων εξαιρέσεων με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση, ανισότητα, ανασφάλεια και ταλαιπωρία για όλους (οπτικούς, πολίτες, υπαλλήλους). Παραλλήλως δε δηλώνουν καθημερινώς ότι δεν υφίστανται συμβεβλημένοι πάροχοι!

Οι ελάχιστοι κανόνες της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν να εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία, αφού πρώτα έχει εξασφαλισθεί η λειτουργικότητά της και η πρακτική εφαρμογή της σε κάθε νομό της χώρας, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών.

Η στοιχειώδης υπευθυνότητα επιβάλλει να εκδοθεί εγκύκλιος από την διοίκηση του Οργανισμού, η οποία θα διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες κατά νόμον να δέχονται τα δικαιολογητικά των δικαιούχων της παροχής. Επιπλέον –τουλάχιστον μέχρι να δοθεί οριστική λύση – κρίνεται απολύτως αναγκαίο να εξακολουθήσει να ισχύει το προγενέστερο καθεστώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του Οργανισμού.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για την κατάσταση ομηρίας που έχετε εγκλωβίσει τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και τους ασφαλισμένους και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ μετά ταύτα όπως ΑΜΕΣΑ: α) εκδώσετε εγκύκλιο προς τις εσωτερικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα να παραλαμβάνουν – ως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση – τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων και β) να επαναφέρετε το προηγούμενο καθεστώς αποζημίωσης των οπτικών ειδών.

Για το Εξωδίκως Καταγγέλλον

Δ.Σ της ΠΕΟΟ

—————————                                                 ———————–

Κατσαβός Παναγιώτης                                                            Μυλόβας Στέλιος

Πρόεδρος                                                         Γεν. Γραμματέας