Ο ΕΟΠΥΥ πιστός στην τακτική του ‘’αιφνιδιασμού’’ και της προχειρότητας εξέδωσε από 13.02.2018 ανυπόγραφη ανακοίνωση προς τους «Οπτομέτρες» η οποία είναι δυσνόητη και προκάλεσε ιδιαίτερη σύγχυση τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και στους ασφαλισμένους καταναλωτές. Τον καλούμε να δώσει τις αναγκαίες διευκρινήσεις, καθόσον μάλιστα δεν κατανοούμε σε ποιους αναφέρεται, ποιους αφορά, σε ποιο αίτημα ανταποκρίνεται, πότε αυτό υπεβλήθη, σε ποια σύμβαση αναφέρεται και τελικώς τι ακριβώς καλούνται οι «Οπτομέτρες» να πράξουν.

Παραλλήλως πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

  1. Στην χώρα μας οι επαγγελματίες του κλάδου μας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αλλά και τον ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών τους, αναφέρονται ως «Οπτικοί – Οπτομέτρες». Οι Οπτομετρικές υπηρεσίες αφορούν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο της οφθαλμικής υγείας. Η οπτική ασχολείται με την εκτέλεση των συνταγών, είτε αυτές αφορούν γυαλιά και οπτικά μέσα είτε φακούς επαφής, αλλά και με την εμπορία κάθε είδους οπτικών ειδών. Είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων σε σχέση με τις Οπτομετρικές υπηρεσίες ώστε να είναι ‘’σύμφωνος’’ ο οργανισμός με τις απαιτήσεις των θεσμών. Αλωστε σύμφωνα πάντα με την Υπουργική απόφαση η Οπτομετρία στην Ελλάδα ασκείτε υπο την επίβλεψη Οφθαλμιάτρου!!!
  2. Ο τρόπος της διάθεσης των οπτικών ειδών ευρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της χώρας μας, σχετικά με την λειτουργία των οπτικών καταστημάτων, αφού η κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 Ν.971/79, ΦΕΚ Α 223 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 21, Ν.3204/2003, ΦΕΚ 296 ΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 14 Ν.3661/2008, ΦΕΚ 89 ΤΑ και την υποπαράγραφο ΙΒ3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, ΦΕΚ 222) θέτει αυστηρούς περιορισμούς, που σκοπούν στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και την προστασία των επαγγελματικών κλάδων. Κατά συνέπεια ισχύουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων που διαθέτουν, αλλά και αυτής της ίδιας της διάθεσης οπτικών ειδών, όπως κτιριακές προδιαγραφές, εξοπλισμός-εγκαταστάσεις και ιδία ορισμού και πραγματικής ύπαρξης επιστημονικού-υγειονομικού υπευθύνου.
  3. Τα οπτικά είδη που διατίθενται από τα οπτικά καταστήματα είναι ήδη πιστοποιημένα προϊόντα και τους έχει χορηγηθεί σήμανση CE, που σημαίνει ότι είναι ασφαλή και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, αλλά και ότι μπορούν να διατεθούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Εν σχέσει δε, με την παροχή της υπηρεσίας από τους οπτικούς-οπτομέτρες, επισημαίνουμε ότι οι άνω αναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζουν πλήρως, λεπτομερώς και αποκλειστικώς το ζήτημα των προϋποθέσεων της νομίμου λειτουργίας των οπτικών καταστημάτων, θέτοντας μάλιστα αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασία επιθεωρήσεων και ελέγχου, προκειμένου τα οπτικά καταστήματα να λάβουν βεβαίωση σύννομης λειτουργίας. Οι δε διατάξεις που ρυθμίζουν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 3054Β΄/18.11.2012) αφορούν μόνο την πιστοποίηση των προϊόντων που δεν είναι ήδη πιστοποιημένα. Συνεπώς τόσο από πλευράς αξιολόγησης και τεχνικής τεκμηρίωσης, όσο και επιθεώρησης εγκαταστάσεων και σημείων διάθεσης δεν υφίσταται άλλη πιστοποίηση και πρέπει άνευ άλλου να ενταχθούν στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας Προϊόντων. Οι δε Οπτικοί – Οπτομέτρες δεν υπέχουμε καμία υποχρέωση «πιστοποίησης» ή «καταχώρησης» σε μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ.

Αθήνα 14-2-2018                                                                                          Το ΔΣ της ΠΕΟΟ