Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος «Εργαλείο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» της Πρωτοβουλίας JEREMIE. Το συγκεκριμένο προϊόν συγχρηματοδοτείται από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση», και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, στo πλαίσιo των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013. Μέσω της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜμΕ, μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές, όπως δάνεια και εγγυήσεις δανείων. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, η χρηματοδότηση χορηγείται στις ΜμΕ μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Financial Intermediaries).

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα/Οργανισμούς τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν συγκεκριμένους όρους/κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική αναλυτική Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την εν λόγω Πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και περιλαμβάνονται τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων, από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων. Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.

https://www.eif.org – στην ενότητα Calls For Expression of Interest
https://www.espa.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
https://www.antagonistikotita.gr – στην ενότητα Προκηρύξεις
https://www.digitalplan.gov.gr – στις ενότητες JEREMIE και Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις
https://www.kriti-aigaio.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
https://www.makedonia-thrace.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
https://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
https://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
https://www.attikis.gr – στις ενότητες Νέα και Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2012.

 

Σημειώνεται ότι το αρχικό ποσό που θα διατεθεί από το Tαμείο Xαρτοφυλακίου JEREMIE σε αυτό το προϊόν είναι ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εν συνεχεία, διαμέσου της παρούσας Πρόσκλησης, πρόσθετα ποσά δύναται να διατεθούν σταδιακά στο προϊόν ανάλογα με τα κεφάλαια που ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμα στο Tαμείο Xαρτοφυλακίου JEREMIE μέχρι την 31/12/2015, και τα οποία προτίθεται να διαθέσει το ΕΤαΕ σύμφωνα με τους στόχους και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου (DOC – 454 Kb)
FRSPIndicative Reporting Template (PDF – 38,59 Kb)