Αίτηση κατάταξης σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους κατά μία ή δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κλίμακα από την κατηγορία την οποία υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 258/2005, έχουν οι εξής ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ:

  • Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και είναι ενήμεροι.
  • Όσοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, την τηρούν κανονικά και είναι ενήμεροι.
  • Ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει να μεταταχθούν προαιρετικά σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και έχουν επανέλθει στην υποχρεωτική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005.

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσονται αυτόματα στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.

υποβολή της αίτησης υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Αίτηση