Αγαπητή, έ συνάδελφε,

Όπως είναι γνωστό, δυνάμει του Ν. 4486/17 (άρθρα 76 επ. ΦΕΚ Α΄ 115/2017) συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» με έδρα την Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τμήματα. Σκοποί του Συλλόγου ανάμεσα στα άλλα είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της οπτικής-οπτομετρίας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τεχνολογίας, και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο, η προστασία του επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υπεράσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών, η αναγνώριση και θωράκιση του επαγγέλματος και η διαρκής εκπαίδευση των οπτικών – οπτομετρών. Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται υποχρεωτικώς οι πτυχιούχοι (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ισότιμων σχολών της αλλοδαπής) οπτικοί –οπτομέτρες, οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οπτικού – οπτομέτρη και οι οπτικοί- οπτομέτρες κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επ’ ονόματί τους καταστήματος οπτικών ειδών. Η εγγραφή και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης αποτελεί προαπαιτούμενο και συνοδεύει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος (άρθρ. 78 παρ. 2 Ν. 4486/17).

Κατ’ άρθρο 93 του άνω νόμου μέχρι την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, ορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠ.76942/2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 5/2020) απόφασης του Υπουργού Υγείας, εννεαμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με την άνω διάταξη έχει τις εξής αρμοδιότητες : α) την ενημέρωση των οπτικών – οπτομετρών σε όλη τη χώρα, β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των οπτικών –οπτομετρών στο Σύλλογο, γ) τη συγκρότηση Περιφερειακών Τμημάτων και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής του καθενός και δ) την ενοποίηση Περιφερειακών Τμημάτων που αριθμούν λιγότερα από πενήντα μέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε οπτικός – οπτομέτρης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ενιαίο τύπο αιτήσεων είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στο Περιφερειακό Τμήμα της περιοχής που ασκεί το επάγγελμά του. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ, που θα πρέπει να καταθέσετε στους πάρα κάτω λογαριασμούς:

  • ΙΒΑΝ EUROBANK:GR98 0260 3380 0006 7020 0521 872
  • IBAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR79 0172 7050 0057 0509 9469 457
  • ALPHA BANK: GR58 0140 6200 62000233 0003 560

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα προγραμματίσει συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα στις έδρες των Περιφερειακών τμημάτων αλλά και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο στην χώρα προκειμένου να ενημερώσει τους οπτικούς-οπτομέτρες.

Συνακόλουθα, καλείστε να υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή σας στο Σύλλογο. Επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα ο ενιαίος τύπος-έντυπο αίτησης καθώς και τα ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης του ΠΣΟΟ και της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση να απευθύνεται προς το Σύλλογο, Μενάνδρου 49 Αθήνα.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διαβεβαιώνει ρητώς τους συναδέλφους ότι θα ενεργήσει καθετί που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις με ευσυνειδησία και απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης και του ρόλου της.

Προς εξυπηρέτηση μπορείτε να απευθύνεστε για ερωτήσεις ή πληροφορίες στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και στα τηλέφωνα 6980136098-6945550050

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για τον Π.Σ.Ο.Ο η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή