ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1.1. Ο κώδικας θέτει τις ηθικές αρχές που σχετίζονται με την συμπεριφορά των επαγγελματιών στο επάγγελμα της Οπτομετρίας και της Οπτικής και ορίζει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα για όλους τους επαγγελματίες.

1.2. Ο κώδικας δεν προϋποθέτει ότι η Οπτομετρία είναι νομοθετημένη αλλά απαιτεί οι επαγγελματίες να συμμορφώνονται με την δεοντολογία άσκησης του επαγγέλματος και τις απαιτήσεις των νόμων.

1.3. Ο κώδικας συμμορφώνεται σύμφωνα με την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συγκεκριμένα με τη νομοθεσία εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού. Επίσης συμμορφώνεται με τις βασικές ελευθερίες ώστε να εγκαθιδρύσει και να παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές εγγυώνται, από τα άρθρα 43,49 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και από το από τα σχετικά νομοθετικά όργανα.

1.4. Ο κώδικας, στην ανάπτυξή του, θα πρέπει να εμφανίζεται στην δημόσια (ανοικτή) περιοχή του site της ΠΕΟΟ.

1.5. Ο κώδικας θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά και θα παραμένει ενήμερος ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία οι οποίες επηρεάζουν τα μέλη της ΠΕΟΟ αλλά ολόκληρο τον κλάδο.

Ο Κώδικας.

1. Η φροντίδα του ασθενή – πελάτη.
Η φροντίδα του ασθενή μας πρέπει να είναι η πρώτη και συνεχιζόμενη /αδιάκοπη / απρόσκοπτη/ προτεραιότητα μας.

2. Η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία του επαγγελματία.
Να είμαστε ειλικρινείς και αξιόπιστοι σε όλες τις στιγμές, στην επαγγελματική μας εργασία αλλά και στην προσωπική μας ζωή.

3. Ο επαγγελματικός τρόπος, συμπεριφορά του Οπτικού-Οπτομέτρη και του Οπτικού.
Να συμπεριφέρεται με επαγγελματικό τρόπο προς άλλους επαγγελματίες υγείας.

4. Η εγγραφή του επαγγελματία στην Αρμόδια Αρχή
Να εγγράφεται και να διατηρεί την εγγραφή του, στον Σύλλογο η στην Αρμόδια Αρχή της χώρας του.

Ανάπτυξη

1. Η φροντίδα του ασθενή μας πρέπει να είναι η πρώτη και συνεχιζόμενη /αδιάκοπη/ απρόσκοπτη/ προτεραιότητα μας.

Η σχέση με τον πελάτη – ασθενή, ως τον λήπτη των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο. Πρέπει να παρέχουμε στον πελάτη – ασθενή μας αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που του παρέχουμε.
Οι πελάτες – ασθενείς μας έχουν το δικαίωμα να περιμένουν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασής τους και οι αποφάσεις τους να παρθούν αμερόληπτα και αντικειμενικά, χωρίς πίεση από εξωτερικές πηγές και χωρίς διενέξεις συμφερόντων.

Η πρώτη προτεραιότητα στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών πρέπει να είναι τα συμφέροντα του πελάτη-ασθενή. Η φροντίδα του πελάτη-ασθενή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Για να διατηρήσουμε τα υψηλότερα επίπεδα φροντίδας προς τους πελάτες – ασθενείς μας, θα πρέπει να αναβαθμίζουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες μας.

Πρέπει να εργαζόμαστε πάντοτε μέσα στα όρια των δικών μας αρμοδιοτήτων και να παραπέμπουμε σε άλλους επαγγελματίες όταν δεν είμαστε οι αρμόδιος να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πελάτη-ασθενή μας.

2. Ειλικρίνεια και αξιοπιστία

Δεν πρέπει να εμπλακούμε σε καμία δραστηριότητα ή συμπεριφορά η οποία μπορεί να θίξει την υπόληψη του επαγγέλματος . Συγκεκριμένα δεν πρέπει να εμπλακούμε σε καμία δραστηριότητα η συμπεριφορά η οποία θα υποβάθμιζε την εμπιστοσύνη του κοινού προς το επάγγελμα.

Από τους επαγγελματίες απαιτείται να διατηρούν αυστηρή επαγγελματική εχεμύθεια. Η εμπιστευτικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών και των ασθενών – πελατών τους. Θα πρέπει να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας την οποία αποκτήσαμε ενώ παρείχαμε επαγγελματικές υπηρεσίες και να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες για έναν ασθενή – πελάτη δεν αποκαλύπτονται σε άλλους, εκτός από συγκεκριμένες περιστάσεις και, όπου αυτό είναι δυνατόν, με την ενήμερη συγκατάθεση του ατόμου.

Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας έχουν το δικαίωμα και περιμένουν να τους συμπεριφερθούν με σεβασμό και ευγένεια. Δικαιούνται να λάβουν έγκυρες επαγγελματικές συμβουλές με όρους που θα τους είναι κατανοητοί, να έχουν πληροφόρηση πριν και κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, να γνωρίζουν την διαδικασία την οποία θα ακολουθηθεί ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός σκοπός, και τέλος τις αμοιβές που απαιτούνται.
Δεν πρέπει να επιδείξουμε άσεμνη συμπεριφορά προς τον ασθενή-πελάτη ή τους συνοδούς τους. Η σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη-ασθενή βασίζεται στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη. Η άσεμνη συμπεριφορά προς έναν ασθενή-πελάτη η τον συνοδό του καταστρέφει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που απαιτείται.

3. Η επαγγελματική συμπεριφορά προς άλλους επαγγελματίες υγείας.

Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία με συναδέλφους ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του πελάτη – ασθενή.

Θα πρέπει να ενεργούμε άμεσα για να προστατεύουμε τους ασθενείς μας από κινδύνους και ρίσκα, όταν εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα με την δουλειά άλλου συναδέλφου. Η άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών διατηρεί την εμπιστοσύνη των ασθενών-πελατών με τον κλάδο και λύνει προβλήματα με γνώμονα την ικανοποίηση του ασθενή-πελάτη σας.
Οι ασθενείς-πελάτες έχουν την ελευθερία της επιλογής του επαγγελματία που προτιμούν και δεν θα πρέπει να ενεργήσουμε ποτέ, με οποιοδήποτε τρόπο που περιορίζει αυτήν τους την επιλογή και θίγει άλλους επαγγελματίες.

4. Να είμαστε εγγεγραμμένοι και να διατηρούμε εγγραφή στον σύλλογο και στην Αρμόδια Αρχή της χώρας μας. (Μητρώο – Περιφέρειες)

Εγγραφή στην αρμόδια αρχή θεωρείται και η έγκαιρη σωστή και επικαιροποιημένη αποστολή πληροφοριών στον αρμόδιο φορέα που έχει οριστεί από το κράτος για τον λόγο αυτό.
Στην χώρα μας η ΠΕΟΟ έχει οριστεί δια νόμου (3661/2008), να συντάσσει και να συντηρεί το Μητρώο όλων των Οπτικών-Οπτομετρών της χώρας αλλά και το Μητρώο όλων των καταστημάτων και των χώρων παροχής Οπτομετρικών υπηρεσιών. Η εγγραφή στα Μητρώα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του Οπτικού και του Οπτικού-Οπτομέτρη. Έτσι δυναμώνουμε και υπερασπιζόμαστε την εξέλιξη του κλάδου μας ανάμεσα στα υπόλοιπα επαγγέλματα υγείας. Η οργανωμένη παρέμβαση που επιτυγχάνεται με την εγγραφή μας στα Μητρώα δίνει αξιοπιστία στις επαγγελματικές μας προσπάθειες και ενισχύει την θετική εικόνα του κλάδου στην κοινωνία.